KHU NHÀ Ở KẾT HỢP THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ VĂN PHÒNG (Ghomes)

KHU NHÀ Ở KẾT HỢP THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ VĂN PHÒNG (Ghomes)

Vị trí:TP.HCM

Bên giao thầu:Unicons