CHUNG CƯ PHÚ HỮU

CHUNG CƯ PHÚ HỮU

Vị trí:TP.HCM

Bên giao thầu:Handong