KHU CHUNG CƯ KẾT HỢP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ (Mỹ Sơn)

KHU CHUNG CƯ KẾT HỢP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ (Mỹ Sơn)

Vị trí:TP.HCM

Bên giao thầu:Newteccons