THE GRAND HỒ TRÀM STRIP – GĐ2

THE GRAND HỒ TRÀM STRIP – GĐ2

Vị trí:BR - VT

Bên giao thầu:Coteccons