DỰ ÁN LÊ PHONG – NGHIỆM THU THIẾT BỊ & ĐIỆN

DỰ ÁN LÊ PHONG – NGHIỆM THU THIẾT BỊ & ĐIỆN

18/12/2022

12/12/2022

Công việc thi công ngày 12/12/2022 tại Công trình Lê Phong; Nhà thầu Bảo Anh đã nghiệm thu phần Thiết bị và Điện

Công việc:

  • Thi công hệ thoát xả lọc và xả đường hoá chất – Đường thoát phiêu dự phòng
  • Dự kiến nghiệm thu chạy test bao gồm nghiệm thu tuyến ống

Nhân sự điều động bao gồm 3  nhân sự: Giám sát thi công và 2 Công nhân thi công.