LÊ PHONG

LÊ PHONG

09/07/2022

Chúng tôi đang thực hiện dự án tại tòa nhà Lê Phong tại bình Dương. Chúng tôi tiến hành dự án, cụ thể gồm: Hồ bơi người lớn, Hồ bơi trẻ em và Sàn cạn. Bảo Anh thực hiện dự án hồ bơi vào năm 2021.